XIII niedziela w ciągu roku A – krew i woda

Mt 8,37-42
Przekład: 

37 Kochający ojca lub matkę ponad mnie nie jest mnie wart i kochający syna lub córkę ponad mnie nie jest mnie wart.

38 I kto nie bierze krzyża swojego i [nie] dołącza za mną do drogi, nie jest mnie wart.

39 Kto znalazł duszę swoją, zgubi ją, i kto zgubił duszę swoją ze względu na mnie, znajdzie ją.

40 Przyjmujący was mnie przyjmuje i mnie przyjmujący przyjmuje Tego, który mnie posłał.

41 Przyjmujący proroka w imię proroka należność weźmie proroka i przyjmujący sprawiedliwego w imię sprawiedliwego należność weźmie sprawiedliwego.

42 I ktokolwiek napoiłby jednego z tych małych kielichem zimnej [wody] tylko w imię ucznia, amen mówię wam, nie zgubi należności swojej.

Uwagi: 

37 „Kochający” (ho filon) – ten który jest w relacji przyjaźni (filia).

37 i 38 „Wart” (aksios) – przymiotnik pochodzi od obrazu przeważania szali wagi sprawiedliwości i ciągnięcia przeciwległej szali w górę, co określano greckim czasownikiem ago („prowadzić”).

40 „Który mnie posłał” (ton aposteilanta me) – imiesłów ma tutaj ten sam rdzeń, co greckie słowo „apostoł” (apostolos).

41 „W imię… proroka, sprawiedliwego, ucznia” (eis onoma) – ze względu na uznanie czyjegoś imienia działający w to imię staje się do niego podobny.

41 i 42 „Należność” (misthon) – żołd lub inne prawnie bądź zwyczajowo uznane wynagrodzenie.

„Kielichem” (poterion) – ten sam wyraz w Biblii odnosi się również do Kielicha Krwi Pana Jezusa.